Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Пасхальное послание 2015

 

                                                                 «... прийшов Ісус і став посередині і каже їм: мир вам!»

                                                                                                                                                 (Ін. 20, 19)

 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Ці слова апостольського вітання, слова світлої немеркнучої пасхальної радості знову підносять наші серця від земної скорботи і печалі, тому що переможене те, чого більше всього боїться людство - злісна смерть. Саме вона у всякій боротьбі і прагненнях людини покладала кінець бажанням і пристрастям. Але тепер все зовсім інакше. «Смерті святкуємо умертвінняпекла зруйнування, іншого життя вічного початок…» Христос в буквальному сенсі перевернув людську свідомість, Він «смертю смерть подолав». Його смерть стала ні чим іншим, як початком єдиного, справжнього і досконалого життя - безсмертя. Нам дарована вічність! І саме в цій перспективі нам стає зрозумілим весь той ентузіазм, непохитність і безстрашність, яку явили не тільки безпосередні свідки Христових Страстей і Воскресіння, але являють сьогодні багато тисяч наших співвітчизників, які захищають рідну землю. Важко сьогодні і страшно від жаху жорстокого кровопролиття, яке забрало тисячі життів. І, здавалося б, немає і слів для втіхи всіх тих, хто терпить несправедливість, ставши жертвою нещадної війни. Але світозарна ніч надії дарує нам ці повні невимовної радості слова: «Христос Воскрес!»

Після великих трагічних подій Страстей Христових, після хресних страждань, сумного видовища Голгофи, після скорботи - настає радість Воскресіння Спасителя. «Христос воскрес з мертвих, первенець серед померлих» (1 Кор. 15, 20). І що ж ми бачимо? Першими словами Воскреслого Життєдавця общині віруючих було вітання миру: «Мир вам»! (Лк 24,36; Ін 20,19). Неможливо передати радість апостолів, і ця радість їх була тим сильнішою, чим глибшою і похмурішою була їх печаль. Сам Переможець смерті являється їм і дає запоруку перемоги над усім, що вороже Йому і Його послідовникам. Святитель Ігнатій Брянчанінов говорить втішні для кожного з нас слова:«Христос, подолавши Своєю смертю смерть людей і Воскресінням Своїм дарувавши воскресіння всім віруючим у Нього, вже здобув перемогу і над усіма скорботами, а з Христом - і всі ми». Після страшних потрясінь розлучення зі своїм Божественним Учителем, усвідомлення самотності і безпорадності серед роздратованих дивовижними подіями іудеїв, саме мир потрібен був апостолам. «Мир вам!» Ось це перше слово, з яким Господь наш Ісус Христос, Воскреслий з мертвих, звернувся до Своїх учнів. Перед цим небесним благословенням нашого Спасителя схиляємо свої голови і ми з вірою в те, що Він, як Переможець зла і смерті, Котрий приніс мир на землю і примирив нас з Небесним Отцем, примирить і людей між собою, учинить їх братами, пошле мир нашій Українській державі і в кожну душу людини, що кається у своїх гріхах і шукає цього миру у Господа, з вірою приходячи до Нього.

Возлюблені у Господі всечесні пастирі, ченці, дорогі брати і сестри! У ці святі Пасхальні дні сердечно вітаю Вас з радісним святом Воскресіння Христового! "Без Ісусового: Радуйтеся! (Мф. 28, 9) - не було б радості в серці апостолів; без Ісусового: Мир вам! (Ін. 20, 26) - не поширився б мир по обличчю землі..." (Святитель Інокентій Херсонський). Пасха Господня - завжди свято надії та оновлення, надії на те, що Воскреслий Спаситель світу воскресить наші душі для боротьби с гріхом, для досконалої перемоги над силами зла, для трудів на благо Святої Церкви і нашої Вітчизни, твердою запорукою цієї надії на жаданий мир і радість нехай послужать нам слова Христові: "Знов побачу вас, і зрадії серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас" (Ін. 16. 22).

 

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

                                                                                                                                                + Іоанн,

                                                                                                         АРХІЄПИСКОП ХЕРСОНСЬКИЙ

                                                                                                                                   І ТАВРІЙСЬКИЙ

Пасха Христова

2015 р.

м. Херсон

 

 

 

                                                                   «…прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: мир вам!»

                                                                                                                                                   (Ин. 20, 19)

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эти слова апостольского приветствия, слова светлой немеркнущей пасхальной радости вновь возносят наши сердца от земной скорби и печали, потому что побеждено то, чего больше всего боится человечество - злостная смерть. Именно она во всякой борьбе и стремлениях человека полагала конец желаниям и страстям. Но теперь все обстоит совсем иначе. «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало…» Христос в буквальном смысле перевернул человеческое сознание, Он «смертию смерть попрал». Его смерть явилась ни чем иным, как началом единой, истинной и совершенной жизни – бессмертия. Нам дарована вечность! И именно в этой перспективе нам становится понятным весь тот энтузиазм, непоколебимость и неустрашимость, которую явили не только непосредственные свидетели Христовых Страстей и Воскресения, но являют сегодня многие тысячи наших соотечественников, защищающих родную землю. Тяжело сегодня и страшно от ужаса жестокого кровопролития, унесшего тысячи жизней. И, казалось бы, нет и слов для утешения всех тех, кто терпит несправедливость, став жертвой беспощадной войны. Но светозарная ночь надежды дарит нам эти полные неизреченной радости слова: «Христос Воскресе!»

После великих трагических событий Страстей Христовых, после крестных страданий, печального зрелища Голгофы, после скорби - наступает радость Воскресения Спасителя.  «Христос воста от мертвых начаток умершим бысть» (1 Кор. 15, 20). И что же мы видим?  Первыми словами Воскресшего Жизнодавца обществу верующих было приветствие мира: «Мир вам»! (Лк 24,36; Ин 20,19). Невозможно передать радость апостолов, и эта радость их была тем сильнее, чем глубже и мрачнее была их печаль. Сам Победитель смерти является им и полагает залог победы над всем, что враждебно Ему и Его последователям. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит утешительные для каждого из нас слова: «Христос, поправший Своею смертью смерть человеков и Воскресением Своим даровавший воскресение всем верующим в Него, уже одержал победу и над всеми скорбями, а со Христом - и все мы». После страшных потрясений разлучения со своим Божественным Учителем, сознания одиночества и беспомощности среди возбужденных удивительными событиями иудеев, именно мир нужен был апостолам. «Мир вам!» Вот это первое слово, с которым Господь наш Иисус Христос, Воскресший из мертвых, обратился к Своим ученикам. Перед этим небесным благословением нашего Спасителя склоняем свои головы и мы с верой в то, что Он, как Победитель зла и смерти, принесший мир на землю и примиривший нас с Небесным Отцом, примирит и людей между собою, соделает их братьями, пошлет мир нашей Украинской державе и в каждую душу человека, кающегося в своих грехах и ищущего этого мира у Господа, с верой приходя к Нему.

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, монашествующие, дорогие братья и сестры! В эти святые Пасхальные дни сердечно поздравляю Вас с радостным праздником Воскресения Христова!«Без Иисусова: Радуйтеся! (Мф. 28, 9) – не было бы радости в сердце Апостолов; без Иисусова: Мир вам! (Ин. 20, 26) – не распространился бы мир по лицу земли…» (Святитель Иннокентий Херсонский). Пасха Господня – всегда праздник надежды и обновления, надежды на то, что Воскресший Спаситель мира воскресит наши души для борьбы с грехом, для совершенной победы над силами зла, для трудов на благо Святой Церкви и нашего Отечества. Твердым залогом этой надежды на вожделенный мир и радость да послужат нам слова Христовы: «Паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости вашея никтоже возьмет от вас» (Ин. 16, 22).

 

 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

                                                                                                               + Иоанн,

                                                                                                                АРХИЕПИСКОП ХЕРСОНСКИЙ

                                                                                                                И ТАВРИЧЕСКИЙ

Пасха Христова

2015 г.

г. Херсон

Опубликована: 06.10.2016