Православный календарь
Рекомендуем посетить
Музыковский Покровский мужской монастырь Херсонской епархии
УПЦ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расписание богослужений в Свято-Духовском кафедральном соборе на  ЯНВАРЬ 

 

В Херсонской епархии изданы акафисты:

Пресвятой Богородице во обстоянии и св. Олафу Норвежскому

Пасхальное послание 2017

                                 

 

  «...і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16, 22)

 

Х Р И С Т О С   В О С К Р Е С !

Ця світла звістка про Воскреслого Спасителя знову веде нас крізь темряву життєвої суєти. Невечірнє світло Пасхи Господньої знову освітлює великою радістю життя кожного християнина. «Небеса ж нехай достойно веселяться, земля ж нехай радується, нехай святкує світ видимий і невидимий, — Христос бо воскрес, радість вічная!» (Канон Пасхи). Сьогодні увесь всесвіт, як говориться у піснеспівах свята, «наповнився світлом», тому що смерті вже немає. Після земного життя людини настає для неї нове вічне життя.

Людський розум нездатний до кінця збагнути того, що сталося у мить славного Воскресіння Боголюдини. Відданий на ганебну смерть тими, заради яких прийшов, Христос Спаситель простягає на Хресті Свої пречисті руки і являє Собою приклад всеосяжної жертовної любові. Нам відкривається Бог як вічна і справжня любов. Чого тільки коштувала Господу ця любов? Ми знаємо яким було життя Христа: покинутість людьми, жах Гефсиманського саду. Він чекав смерті, знаючи, що Його зрадив близький учень, знаючи, що через кілька годин і апостол Петро відречеться від Нього, і всі Його залишать. Але таїнство нашого спасіння являє нам Божественну всемогутність. Хрест і страждання Його стають перемогою над царством гріха, над пануванням смерті. «Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком» (Ін. 10, 10). Своїм бездиханним тілом Господь наш Ісус Христос вразив смерть. Він, як початок померлих, первісток з мертвих (див. Кол. 1, 18), не сперечається з нею, а наказує їй відпустити людські душі з мерзенного полону. Тепер «нас вважають померлими, але ось ми живі» (2 Кор. 6, 9). Разом з апостолом Павлом ми сміливо кидаємо виклик самій смерті: «Смерть! де твоє жало? пекло! де твоя перемога?» (1 Кор. 15, 55). Воскреснувши, Спаситель освятив, благословив і засвідчив воскресіння всіх людей в день Свого Другого пришестя. Він породжує нове людство і ріднить всіх нас.

Пасхальне привітання – це радісне свідоцтво того, що ми віримо і чекаємо свого воскресіння, яке в духовному розумінні починається ще до воскресіння тіл. Нині ж благодать від Живоносного Гробу подає нам сили перемагати «смертне – і саму смерть, все гріховне – і самий гріх, все диявольське – і самого диявола» (преподобний Іустин Челійський).

«І для чого в особі Воскреслого Господа так велично і разюче пропонуються нашій вірі і любові всі блага спокути, як не для того, щоб збудити і укріпити в нас зобов'язання — не повертатися до гріхів, у яких прощені, віддалятися неправди, коли врятовані, не привертати прокляття, коли воно вже знято, зберігати чистоту і святість, коли очищені і освячені», — говорив святитель Феофан Затворник в день Святої Пасхи. «Христос помер за всіх, щоб ті, які живуть вже не для себе жили, але для померлого за них і воскреслого Христа» (2 Кор. 5, 15). Тільки в такому випадку ми будемо непричетні смерті, тому що смерті більше немає, смерть — це відокремленість людини від життя, тобто від Бога. З Богом смерть більше не страшна.

Важко сьогодні і страшно від жаху жорстоких кровопролить, що забрали тисячі життів. Слово «смерть» увійшло у повсякденне життя наших співвітчизників владно, як ніколи. Не піддаючи своє серце смутку, наріканню, злобі і помсті, ми продовжуємо молитися про припинення воєнних дій в Україні. Особливі молитви підносяться Переможцеві смерті, Воскреслому з мертвих про всіх невинно вбитих, з твердою вірою в те, що з фізичною смертю життя не припиняється. «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував!» (тропар Пасхи). Він дарує життя всім тим, хто співрозп’явся Йому і поклав «душу свою за друзів своїх» (Ін. 15, 13).

Возлюблені у Господі всечесні отці, брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас зі святом свят – Світлим Христовим Воскресінням – вічною радістю небувалої любові до людей! У ці урочисті пасхальні дні бажаю всім справжнього щастя в Господі. Нехай Його Божественне світло просвітить наші душі і життя кожної людини. Ніякі потрясіння і негаразди, скорботи і втрати, ні смерть, ні життя, ні теперішнє, ні майбутнє нехай не розлучать нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі (див. Рим. 8, 38-39). Миру і нескінченної радості Богом береженій Херсонщині і нашій Державі!

 

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 

+ Іоанн

МИТРОПОЛИТ ХЕРСОНСЬКИЙ І ТАВРІЙСЬКИЙ 

 

Пасха Христова

2017 р.

м. Херсон

 

 

              «…и возрадуется сердце ваше, и радости вашея никтоже возьмет от вас» (Ин. 16, 22)

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эта светлая весть о Воскресшем Спасителе снова ведет нас сквозь тьму житейской суеты. Невечерний свет Пасхи Господней вновь освещает великой радостью жизнь каждого христианина. «Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же весь и невидимый, — Христос бо воста, веселие вечное!» Сегодня вся вселенная, как говорится в песнопениях праздника, «исполнишася света», потому что смерти уже нет. После земной жизни человека наступает для него новая вечная жизнь.

Человеческий разум неспособен до конца постичь того, что произошло в момент славного Воскресения Богочеловека. Преданный на позорную смерть теми, ради которых пришел, Христос Спаситель простирает на Кресте Свои пречистые руки и являет Собой пример всеобъемлющей жертвенной любви. Нам открывается Бог как вечная истинная любовь. Чего только Господу стоила эта любовь? Мы знаем какова была жизнь Христа: отверженность людьми, ужас Гефсиманского сада. Он ждал смерти, зная, что Его предал близкий ученик, зная, что через несколько часов и апостол Петр отречется от Него, и все Его оставят. Но домостроительство нашего спасения являет нам Божественное всемогущество. Крест и страдание Его становятся победой над царством греха, над владычеством смерти. «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10, 10). Своим бездыханным телом Господь наш Иисус Христос потряс смерть. Он, как начаток умерших, перворожденный из мертвых (см. Кол. 1, 18), не препирается с нею, а повелевает ей отпустить человеческие души из гнусного плена. Теперь «нас почитают умершими, но вот, мы живы» (2 Кор. 6, 9). Вместе с апостолом Павлом мы дерзновенно бросаем вызов самой смерти: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55). Воскреснув, Спаситель освятил, благословил и засвидетельствовал воскресение всех людей в день Своего Второго пришествия. Он порождает новое человечество и роднит всех нас.

Пасхальное приветствие – это радостное утверждение того, что мы веруем и ожидаем своего воскрешения, которое в духовном понимании начинается еще до воскресения тел. Ныне же благодать от Живоносного Гроба подает нам силы побеждать «смертное – и саму смерть, все греховное – и самый грех, все диавольское – и самого диавола» (преподобный Иустин Челийский).

«И для чего в лице Воскресшего Господа так величественно и поразительно предлагаются нашей вере и любви все блага искупления, как не для того, чтобы возбудить и укрепить в нас обязательство — не возвращаться к грехам, в которых прощены, удаляться неправды, когда искуплены, не привлекать проклятия, когда оно снято уже, хранить чистоту и святость, когда очищены и освящены»,— говорил святитель Феофан Затворник в день Святой Пасхи. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего Христа» (2 Кор. 5, 15). Только в таком случае мы будем непричастны смерти, потому что смерти больше нет, смерть — это отделенность человека от жизни, то есть от Бога. С Богом смерть больше не страшна.

Тяжело сегодня и страшно от ужаса жестоких кровопролитий, унесших тысячи жизней. Слово «смерть» вошло в повседневную жизнь наших соотечественников как никогда властно. Не предавая сердце свое унынию, ропоту, злобе и мести, мы продолжаем молиться о прекращении военных действий в Украине. Особые молитвы возносятся Победителю смерти, Воскресшему из мертвых обо всех невинно убиенных, с твердой верой в то, что с физической смертью жизнь не прекращается. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!» (тропарь Пасхи). Он дарует жизнь всем сораспявшимся Ему и положившим «душу свою за друг своя» (Ин. 15, 13).

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, монашествующие, братья и сестры! Сердечно приветствую всех вас с праздником праздников – Светлым Христовым Воскресением – вечной радостью беспримерного человеколюбия! В эти торжественные пасхальные дни желаю всем подлинного счастья в Боге. Пусть Его Божественный свет просветит наши души и жизнь каждого человека. Никакие потрясения и нестроения, скорби и лишения, ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее да не разлучат нас от любви Божией во Христе Иисусе (см. Рим. 8, 38-39). Мира и нескончаемой радости богохранимой Херсонщине и Державе нашей!

 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 

+ Иоанн

МИРОПОЛИТ ХЕРСОНСКИЙ И ТАВРИЧЕСКИЙ

 

Пасха Христова

2017 г.

г. Херсон

 

Опубликована: 11.04.2017